Pressemeddelelse fra Campus Køge Maj 2020

20. maj 2020

Onsdag den 11. marts 2020 vil for eftertiden være en historisk dato, som markerer den dag covid-19 lukkede Danmark ned. For nogle unge har covid-19 betydet ensomhed og de har følt sig isole-rede fra en kendt hverdag uden fysiske møder med venner. De er blevet grebet af uvisheden om, hvad der skal ske ift. eksamener, forandrede skoledage og undervisningsforløb, studenterkørsel og andre forsommerens traditionsrige begivenheder. Det har fyldt meget hos mange unge. For de, der har en psykisk sårbarhed eller som lever med angst og et bekymret sind, har covid-19 gjort det til en ekstra vanskelig tid.

Derfor har Køge Kommune i samarbejde med CAMPUS Køge og Komiteen for Sundhedsoplysning åbnet op for, at unge med angst og depression frem til sommerferien kan få gratis hjælp via et sær-ligt onlinekursus. Udvidelsen er muliggjort på grund af midler fra den A. P. Møllerske Støttefond og TrygFonden. Det forventes at der også efter sommerferien vil være onlinekurser for unge.

Flere år med gode erfaringer med kurset ”Lær at Tackle”

Køge Kommune var først med kurser til unge i Danmark og i samarbejdet med særligt SSP-udvalget i CAMPUS Køge har vi formidlet ”Lær at Tackle angst og depressions-kurserne” til unge i campus og derved støttet unge fra flere kommuner i at deltage og derved lære at tackle deres angst og depressions udfordringer. Der har været stor interesse for tilbuddet.

”Det er helt afgørende for unge med angst og depressionsudfordringer, at vi ikke efterlader dem derhjemme på egen hånd i en tid, hvor vi er udfordret, fordi vi ikke kan samle dem i de fysiske grupper, som vi ellers har erfaring for fungerer rigtig godt,” fortæller Anne Birkedal, som er sund-hedskonsulent og kursuskoordinator i Køge Kommune. Anne fortsætter; ”I stedet kan vi nu samle de unge via Komiteens for sundhedsoplysnings’ online-platform og samtidig udvide og følge op tele-fonisk, så vi kan holde dem ”i hånden” i forløbet”. Ifølge Anne Birkedal vil det betyde, en verden til forskel for de unge, som ikke føler sig ladt i stikken i en isolation, der i forvejen kan føles svær at håndtere.

Hjælp – på afstand

Onlinekurset er det evidensbaserede kursus ”Lær at tackle angst og depression”, som er udviklet med afsæt i LÆR AT TACKLE kurserne udviklet af Stanford University. Onlinekurset er et online blended læringsforløb, som oprindeligt blev udviklet til voksne, der af forskellige årsager ikke er i stand til at deltage i fysiske kurser.

”Webforløbet kan følges via en computer i hjemmets trygge rammer,” fortæller Anne Birkedal. ”Kurset er fleksibelt, og man kan deltage i både dag- og eftermiddagstimerne. Da vi blev sendt hjem, havde vi et ungekursus i gang, hvor unge mødtes til regelmæssige fysiske møder. Det var utrolig vigtigt for os, at ”Lær at tackle-kurset” blev tilrettet til en online model, så de unge kunne afslutte deres fysiske forløb online og bruge erfaringerne i deres videre liv”.

Siden da har Køge Kommune haft yderligere ni unge mellem 15-25 år på online kurser. Anne Birke-dal understreger, at der plads til mange flere og at det er gratis at deltage i kurset – uanset kommu-negrænser, blot man har en tilknytning til Køge kommune i form af job, uddannelse eller lignende. Undersøgelser fra Stanford Universitet viser, at onlineforløb faktisk er lige så effektive som tilsva-rende fysiske forløb.

Seks uger med live-undervisning og opfølgende telefonsamtaler

Hvert forløb kører over seks uger og består af seks moduler samt live-undervisning én gang om ugen. På livedelen introduceres kursisterne til en række emner, som de efterfølgende arbejder med på egen hånd. Desuden hjælper de hinanden med at løse fælles udfordringer via en chatfunktion. Kursisterne kan hverken se eller høre hinanden, men kan se instruktøren.

Gratis at deltage, men det kræver en forudgående samtale

”Angst er grundlæggende en følelse, der kommer op i os, når vi bekymrer os for vores sikkerhed og beskyttelse eller hvis vores grundlæggende eksistens er truet af den ene eller anden årsag. Det er helt normalt”, fortæller Anne Birkedal, som afholder en personlig telefonisk forsamtale med de unge, som er interesserede i at deltage på kurset. Her forventningsafstemmer hun sammen med den unge og evt. pårørende, om hvordan kurset vil kunne hjælpe den unge, om der er behov for lægehjælp eller andre indsatser. ”Derved er vi med til at hjælpe den unge med at få netop den type af hjælp, som den unge har brug for”, afslutter Anne.

FAKTABOKS:

Unge, som gerne vil deltage i et onlinekursus, kan læse meget mere på siden koege.dk/patient. Tilmelding og spørgsmål for unge mellem 15 og 25 år til Anne Birkedal, T: 29 33 70 97, E-mail: tackle@koege.dk – oplys navn, telefonnr. og alder.

Faktaboks:

LÆR AT TACKLE er evidensbaserede mestringskurser, som tager udgangspunkt i borgerens egen indsats og håndtering af sygdom, hvilket har stor betydning for effekten af behandling og forebyg-gelse af tilbagefald. Kursisterne lærer at anvende konkrete værktøjer til håndtering af udfordringer i hverdagen, så det bliver dem selv, der styrer sygdommen: Ikke omvendt.

LÆR AT TACKLE bygger på ligemandsprincippet, som skaber gensidig identifikation. Derfor har kursets instruktører selv langvarige helbredsproblemer.

Kurserne er et godt supplement til behandling, sygdomsspecifik rådgivning og undervisning, som varetages af sundhedsfagligt personale på fx sygehuse, i kommunalt regi og i privat praksis.

I Danmark består LÆR AT TACKLE af 5 kurser, der desuden er videreudviklet til bl.a. unge, udsat-te, mennesker med dansk som andetsprog samt onlineversioner. Læs mere på empowerment.dk.