Kommunale partnere i CAMPUS Køge

Kædeansvar for unge og voksne i uddannelse, en bred vifte af intro- og brobygningsaktiviteter og mulighed for at præge den uddannelsespolitiske dagsorden er blandt fordelene ved at være partner i CAMPUS Køge.

Formålet med partnerskabsaftalen mellem en kommune og CAMPUS Køge er at sikre et tæt samarbejde og et kædeansvar for de unge og voksne som tager deres uddannelse på CAMPUS Køges institutioner – uanset om det er en forberedende uddannelse, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse eller efteruddannelse.

Aftalen giver kommunen adgang til aktiviteter i både udskolingen og blandt unge voksne, som sikrer at kommunes unge og voksne præsenteres for det brede uddannelsesfelt, som favner forberedende tilbud, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, akademiniveau, samt efter- og videregående uddannelser.

Partnerskabsaftalen understøtter kommunen i at løfte de nationale uddannelsespolitiske målsætninger – både omkring gennemført ungdomsuddannelse, men også i forhold til andelen af unge, som vælger en erhvervsuddannelse, samt andelen af unge og voksne, som fortsætter på en videregående uddannelse.

Aktuelt er Køge Kommune og Stevns Kommune partnere i campus.

Kommunen inddrages som repræsentant i partnerskabet

Som kommunal partner i CAMPUS Køge inddrages kommunen som partner med en repræsentant fra kommunen i Projektgruppen omkring CAMPUS Køge. Projektgruppen i CAMPUS består af ledere fra alle partnerorganisationerne og er partnerskabets styrende gruppe. Gruppen mødes ca. fire gange årligt til møder og fælles kompetenceudvikling, tema rejser etc.

Tværorganisatorisk samarbejde om fælles problemstillinger

Samarbejdet i projektgruppen foregår på tværs af organisatoriske grænser mellem offentlige og private organisationer om fælles problemstillinger. Projektgruppen beslutter, hvilke aktiviteter, der skal aktiveres, etablerer arbejdsgrupper og udvalg sammensat repræsentativt af de interesserede parter. Emner udvælges med det formål at opnå fælles indsatser eller resultater, der ville have været vanskelige at opnå for en organisation alene.

Uddannelsespolitisk samarbejde

Dertil inviteres kommunen til at indgå i Referencegruppen på politisk- eller direktør niveau. CAMPUS Køges referencegruppe er sammensat af campus-partnernes bestyrelsesformænd, politiske repræsentanter fra henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Skoleudvalget i Køge Kommune, Region Sjælland samt CAMPUS Køges projektgruppe. Referencegruppen er rådgivende og inspirerende for Byrådet og uddannelsesinstitutioner i forhold til lovgivningen, uddannelsespolitiske og -strategiske indsatser og den regionale indsats.

Kædeansvar omkring unge

CAMPUS Køge er med til at sikre kædeansvar omkring unge og voksnes overgange til uddannelse ved at understøtte en indgang til campus, så kommunens medarbejdere i bl.a. ungeindsatsen har adgang til relevante fagpersoner på CAMPUS Køge.

CAMPUS Køge er endvidere åben for dialog om kommunes ønsker og behov.

Hvad indeholder en partnerskabsaftale bl.a.?

Aktuelt tilbyder CAMPUS Køge kommunale partnere i CAMPUS Køge aktiviteter inden for gældende strategi, herunder:

  • Erhvervsskoledagen for alle 7. klasses elever, Skills stafet for alle 8. klasser, CAMPUS+ for 9 og 10. klasses elever, samt elever på erhvervsuddannelser og gymnasier. Tilbuddene koordineres i samarbejde med Ungecentrum på tværs af grundskolerne i Køge Bugt.
  • Hænderne fulde af EUD/EUX – kompetenceudvikling for udskolingslærere og vejledere.
  • Adgang til sektor- og institutionsuafhængig vejledning i samarbejde med Ungecentrum.
  • Boliger til unge i samarbejde med Domea.dk
  • Rammer for en håndholdt indsats for at støtte enkelte unge i deres uddannelsesforløb.
  • Sikre gode overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse og videre til videregående uddannelser og erhverv.
  • Rammer og arrangementer, der sikrer unge og voksne perspektiv til arbejdsmarkedet og erhvervskarriere.
  • Løbende information om aktiviteter og tiltag, som er relevante for borgere i kommunen.
  • Koordinering af offentlig transport til og fra Campus.
  • Del af den uddannelsespolitiske dagsorden som samarbejdspartner og netværksskaber i CAMPUS Køge.

Aktiviteterne justeres og udvikles løbende i CAMPUS Køges Projektgruppe.

Økonomi:

Kommunen betaler årligt 50.000 kr., som går til at koordinere, planlægge og iværksætte eksisterende og nye initiativer, som understøtter de nationale uddannelsespolitiske målsætninger og CAMPUS Køges strategi.

Hvad forpligter kommunen sig til?

Kommunen skal udpege en repræsentant til projektgruppen på enten chef eller direktørniveau. Ligesom kommunen skal udpege en kontaktperson, som kan være indgangs-kommunikationen til kommunen omkring ovenstående.

Ny partner?

I CAMPUS Køge er vi meget interesserede i at gå i dialog om mulighederne for jer som partnere. Tag gerne kontakt til campus-koordinator, Kira Kofoed Skov.